Regulamin Aplikacji Rozbij Bank

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Aplikacja Mobilna prowadzona jest przez firmę XSoft Damian Kołodziej, NIP: 8133862070, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Nienadówka 373, 36-050 Sokołów Małopolski. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Aplikacja Mobilna działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Aplikację Mobilną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Aplikacji Mobilnej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. kodeksu cywilnego,
  2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego..

§ 2

DEFINICJE

 1. APLIKACJA MOBILNA – aplikacja mobilna „Rozbij Bank” stworzona i obsługiwana przez Usługodawcę.
 2. USŁUGODAWCA – XSoft Damian Kołodziej, NIP: 8133862070, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Nienadówka 373, 36-050 Sokołów Małopolski. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. UŻYTKOWNIK, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Aplikacji Mobilnej.
 4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Aplikacji Mobilnej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 6. FORMULARZ REJESTRACJI KONTA – formularz dostępny w Aplikacji Mobilnej umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi. Utworzenie Konta jest możliwe za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 7. KONTO (PROFIL) – oznaczony adresem mailowym oraz poufnym hasłem Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zalogowania się do tego samego Konta za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej na różnych urządzeniach mobilnych. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta jest zapoznanie się i akceptacja ich regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Subskrypcji z Usługodawcą.

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Aplikacji
  1. przeglądanie aktywnych promocji bankowych oraz ich warunków
 2. Usługodawca w ramach Aplikacji Mobilnej umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. utworzenie i prowadzenie Konta (Profilu),
  2. zapisywanie uczestnictwa w promocji,
  3. włączenie powiadomień o warunkach promocji,
  4. komentowanie promocji bankowych,
  5. zapisywanie prowadzonych produktów bankowych,
  6. zbieranie punktów aktywności,
  7. wymianę punktów aktywności na nagrody,
  8. udostępnianie promocji bankowych.
 3. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Aplikacji Mobilnej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku promocji, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, to Usługodawca wprowadza powyższe dane do systemu informatycznego obsługiwanego przez Aplikację Mobilną.
 5. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji Mobilnej treści reklamowych. Treści te, stanowią jej integralną część oraz prezentowanych w niej materiałów.
 6. Usługodawca nie jest organizatorem zawartych w aplikacji promocji oraz nie rozdaje nagród wymienionych w ich opisach. Za rozpatrywanie uczestnictwa w promocjach oraz przyznawaniu nagród odpowiedzialny jest organizator promocji, który to wymieniony jest w regulaminach tych promocji.
 7. Za udział w wybranych promocjach Użytkownik może uzyskać punkty aktywności. Punkty aktywności można wymienić na nagrody dostępne w katalogu nagród, który to dostępny jest w Aplikacji Mobilnej. Dostępne nagrody oraz ich koszt punktów mogą zmieniać się w czasie. Punkty aktywności można uzyskać za:
  1. Potwierdzenie adresu email.
  2. Rejestrację z polecenia.
  3. Uczestnictwo w promocji użytkownika lub osoby, której udostępniony został link referencyjny do promocji. Przyznawane punkty są zależna od promocji. Punkty za uczestnictwo są przyznawane wyłącznie, jeśli organizator promocji potwierdzi uczestnictwo Użytkownika w promocji.
  4. Uczestnictwo w promocji osoby poleconej kodem polecenia. Osoba polecająca otrzymuje odpowiednik 20% punktów, które otrzymała osoba polecona.
  5. Nagrodę w konkursie — zależne od regulaminu konkursu.
  6. Wsparcie aplikacji — za zgłaszanie błędów w Aplikacji Mobilnej, pomyłek w opisanych promocjach lub przyczynienie się do rozwoju aplikacji.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 2.1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta (Profilu) zawierana jest na czas nieoznaczony,
 3. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej możliwe jest jedynie po zainstalowaniu Aplikacji Mobilnej na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w § 6 Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Google Play.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (połączenie internetowe musi mieć wystarczającą szybkość i przepustowość umożliwiającą przesyłanie i dostęp do treści Aplikacji Mobilnej na urządzeniu Użytkownika),
  2. wystarczająca ilość wolnego miejsca na urządzeniu mobilnym, umożliwiająca pobranie i zainstalowanie Aplikacji Mobilnej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać Aplikacji Mobilnej do celów niezgodnych z prawem, Regulaminem lub jakichkolwiek innych szkodliwych celów.
 8. W ramach Aplikacji Mobilnej Użytkownika obowiązuje zakaz:
  1. podszywania się pod inne osoby,
  2. naruszania dóbr osobistych innych Użytkowników takich jak prywatność, wizerunek itp.,
  3. nękania i znieważania innych Użytkowników,
  4. korzystania z Kont innych Użytkowników, a także udostępniania Konta innym Użytkownikom,
  5. zakładania więcej niż jednego Konta przez jednego Użytkownika,
  6. tworzenia nowych Kont, w przypadku, gdy uprzednie Konta Użytkownika zostały usunięte przez Usługodawcę z Aplikacji z powodu naruszania Regulaminu,
  7. dostarczania treści:
   1. powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne,
   2. o charakterze rasistowskim,
   3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
   4. noszących znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
   5. naruszających prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
   6. szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,
   7. wprowadzające w błąd Użytkowników.
 9. W przypadku naruszenia pkt 8 przez Użytkownika, Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Konta Użytkownika.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania nielegalnych treści z Aplikacji Mobilnej.

§ 5

REJESTRACJA KONTA

 1. Konto (Profil) Użytkownika może zostać utworzone poprzez:
  1. Formularz Rejestracji,
  2. konto w serwisie Google,
  3. konto w serwisie Facebook.
 2. Użytkownik ma także możliwość anonimowej rejestracji Konta w Aplikacji Mobilnej. Wskazany sposób rejestracji wymaga od Użytkownika zachowania kodu dostępu, który został losowo wygenerowany przy rejestracji takiego rodzaju konta. Po wylogowaniu Użytkownik ma możliwość ponownego zalogowania się do Konta.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania unikalnego i znanego tylko sobie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swoich danych do logowania osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje prawne takiego udostępnienia
 4. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie edytowania danych znajdujących się na jego Profilu.
 5. Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej z urządzenia mobilnego Użytkownika, nie powoduje jednoczesnego usunięcia Konta. W celu bezpowrotnego usunięcia Konta z Aplikacji Mobilnej Użytkownik musi postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 7 Regulaminu.

§ 6

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym nie starszym niż Android 6.0. lub iOS 13.0.
 2. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji Mobilnej z innych źródeł niż wskazane w Regulaminie stanowi jego naruszenie.
 3. Dla korzystania z Aplikacji Mobilnej niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosowanie do umów zawartych przez niego z operatorem telekomunikacyjnym.
 4. Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowe aktualizacje. Zainstalowanie przez Użytkownika takich aktualizacji jest wymagane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika.

§ 7

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn:
  1. poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub
  2. poprzez usunięcie Konta w Aplikacji, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku stwierdzenia naruszeń Użytkownika względem Usługodawcy (np. polegających na naruszeniu postanowień Regulaminu) bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 4. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 8

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część Aplikacji Mobilnej korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością XSoft Damian Kołodziej, NIP: 8133862070, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Nienadówka 373, 36-050 Sokołów Małopolski. Adres poczty elektronicznej: [email protected] Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Aplikacji Mobilnej bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Aplikacji Mobilnej stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną, oraz karną.
 3. Użytkownik, przesyłając do Aplikacji Mobilnej pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi, oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz całkowicie zaspokoić roszczenia osób trzecich w tym zakresie.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Aplikacji Mobilnej były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo. Zastrzega jednak, że mogą wystąpić błędy w moderowanych treściach, które wynikną przez przypadek - „czynnik ludzki”.
 2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Aplikacji Mobilnej, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Aplikacji Mobilnej lub z naruszeniem przepisów RODO.
 4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Aplikacji Mobilnej, w szczególności o przerwach w dostępie.

§ 11

ZASADY DOTYCZĄCE SPOŁECZNOŚCI

 1. Usługodawca w niniejszym paragrafie ustala zasady dotyczące społeczności Aplikacji Mobilnej, których naruszenie stanowi bezpośrednie naruszenie Regulaminu.
 2. Konto (Profil) może być założone wyłącznie przez pojedyncze osoby.
 3. Użytkownik ma zakaz zakładania kilku Kont na te same dane.
 4. Użytkownik nie ma prawa udostępniać, ani grozić, że udostępni prywatne dane kogokolwiek bez jego wyraźnej zgody.
 5. Użytkownikowi nie wolno zakłócać możliwości korzystania z Aplikacji Mobilnej i jej funkcji w jakikolwiek możliwy sposób (m.in. nie wysyłać spamu). Jeśli Usługodawca poweźmie wiedze o takowych aktywnościach Użytkownika, zostanie on wezwany do zaprzestania naruszeń, a w razie dalszego naruszania zasad ustalonych Regulaminem, obecność Użytkownika na Aplikacji Mobilnej zostanie bezpowrotnie uniemożliwiona poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej i usunięcie Konta.
 6. Użytkownikowi nie wolno rejestrować i udostępniać jakichkolwiek treści udostępnionych w Aplikacji Mobilnej bez wcześniejszej zgody Usługodawcy. Wykonywanie screenshotów zawierających dane osobowe jest również zabronione.
 7. Użytkownik ma zakaz rozpowszechniania fałszywych informacji oraz spamowania.
 8. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w zakresie funkcjonalności Aplikacji Mobilnej. Informacja o zmianach lub aktualizacji wraz z datą jej dokonania będzie umieszczana w miejscu widocznym dla Użytkownika po wejściu do Aplikacji Mobilnej.

§ 12

ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem niniejszej Aplikacji Mobilnej jest XSoft Damian Kołodziej, NIP: 8133862070, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Nienadówka 373, 36-050 Sokołów Małopolski. Adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Dane osobowe są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 5. W Aplikacji podawane oraz przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, jakim jest adres e-mail.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe w celach dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podstawy prawne żądania osoby, której dane są przetwarzane:
  1. dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. sprostowanie danych – art. 16 RODO
  3. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
  4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
  5. przeniesienie danych – art. 20 RODO
  6. sprzeciw – art. 21 RODO
  7. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9, można przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 11. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 14. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 15. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 16. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Aplikacji Mobilnej i w związku z prowadzoną przez niego działalnością, a w szczególności do:
  1. biura księgowego,
  2. firmy hostingowej,
  3. firm programistycznych,
  4. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  5. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Aplikacji (Firebase).
 17. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 16 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 18. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jak i poza nim.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany dokonane w Regulaminie Aplikacji Mobilnej przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach.
 2. O zmianach Usługodawca informuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości wysyłanej na adres email Użytkownika oraz zamieszczenie informacji o zmianach lub aktualizacji w górnej części Aplikacji Mobilnej.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu.
 5. Ewentualne spory powstałe:
  1. pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.,
  2. pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Wszelkie prawa i obowiązki związane w umową zawieraną przez Użytkownika poprzez Aplikację, nie przechodzą na osoby trzecie.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
 8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution).